Natuurpunt foto

Projecten

 

Steenuilen- en vleermuizenproject

De gemeente Lubbeek ondertekende het Charter voor biodiversiteit in Vlaanderen en droeg in samenwerking met Natuurpunt Lubbeek, ook in praktijk haar steentje bij om de lokale biodiversiteit te ondersteunen.
Er werden een aantal koestersoorten geadopteerd, waaraan extra aandacht wordt besteed vanuit het beleid.
Voor de Steenuilen- en Vleermuizenpopulatie in Lubbeek werden er inspanningen geleverd om hun meer broedgelegenheid aan te bieden in geschikte leefgebieden.
Natuurpunt Lubbeek engageerde zich samen met de gemeente om actief broed- en rustplaatsen te vormen door het aanbrengen van kunstmatige nestkasten.

De gemeente staat in voor de financiering en de fabricage, Natuurpunt Lubbeek plaatst en volgt de nestkasten op.
De resultaten lieten niet lang op zich wachten. Vooral in deelgemeente Binkom vinden deze kleine uiltjes nu vaak een veilig onderkomen in de speciaal ontworpen nestkasten.
Nestkasten worden elk jaar gecontroleerd op activiteit, jongen worden geringd voor het verzamelen van gegevens en het opvolgen van de populatie.
Kasten worden waar nodig gereinigd of herplaatst. Vaak bouwen bij afwezigheid van Steenuiltjes ook andere vogels zoals Kool- of Pimpelmees een nestje in de nestkasten.
's Winters overwinteren steevast een aantal insecten zoals wantsen en lieveheersbeestjes in de nestkasten.

We hangen de nestkasten niet zomaar omhoog op een willekeurige plaats. De Steenuil stelt bepaalde eisen aan zijn omgeving.
Een geschikte habitat voor de Steenuil bestaat uit een samenraapsel van elementen. Graasweiden met ruige kantjes, houtwallen, paaltjes van waarop hij over het veld kan kijken, holle (knot)bomen, oude schuurtjes, perceelranden, rommelige hoekjes en afwezigheid van dichte bebossing zijn allen factoren, die de kans op een geschikte steenuilenhabitat vergroten.
Door de jaren heen gingen we de lokale populatie Steenuilen beter begrijpen, en zagen we ons genoodzaakt om een aantal nestkasten te verplaatsen naar meer geschikte locaties, vaak in de buurt van boerderijen met graasweiden.

De Steenuil is met andere woorden een cultuurvolger, die zich best thuisvoelt in de omgeving van de mens. Toch heeft de Steenuil het op veel plaatsen moeilijk om te overleven. Herbiciden, schaalvergroting, druk verkeer, muizenvergif en het verdwijnen van landschapselementen zoals knotbomen en ruige kanten spelen niet in de kaart van onze uiltjes.
De Steenuil heeft baat bij een aaneenschakeling van gunstige omgevingselementen om lokaal een stabiele populatie te kunnen uitbouwen.
We hopen alvast dat we de Steenuil, een typerende soort voor landelijke gemeentes, nog vele jaren een onderkomen kunnen aanbieden in het Lubbeekse.

De meeste vleermuizenkasten die we ophingen, tonen sporen van al dan niet tijdelijke bewoning.
Deze kleine vliegende zoogdieren profiteren merkbaar van de geplaatste kasten.
Vleermuizen leven vaak in kolonies en hebben nood aan holtes en groeven in bomen op om overdag te rusten.
Een vleermuizenkast, zorgt voor een zeer veilig onderkomen, waardoor de diertjes minder last hebben van predatie en verstoring.
Meestal werd er geopteerd om de kasten op te hangen op locaties waar er zich reeds vleermuizen in de buurt gevestigd hebben.

Benny L'Homme tijdens de controle van een vleermuizenkast in Linden.