Natuurpunt foto

De Spicht

Het natuurgebied 'De Spicht' te Lubbeek bestaat uit drie verschillende deelgebieden.
Zowel het deelgebied Molenbroek, gelegen naast de dorpskern, als de Spicht zelf bevinden zich in de vallei van de meanderende Molenbeek.
In de vallei zijn zeer natte, vaak haast ontoegankelijke biotopen ontstaan.

Molenbroek

In het met kwelbronnen doorweven Molenbroek, heeft de ruiming van uitheemse populieren, extra ruimte gecreëerd voor de uitbreiding van de van nature aanwezige elzenbroekbossen en rijkelijk bloeiende voorjaarsflora waaronder: Bosanemoon, Speenkruid en Slanke sleutelbloem.
Deze elzenbroekbossen vormen de natuurlijke eindfase op deze zompige gronden.
In het Molenbroek staan en liggen ook heel wat oude, vermolmde bomen, waaronder een aantal populieren in allerlei staten van ontbinding.
Rottend hout vormt hier een bron van leven: vele insecten, zwammen en vogelsoorten danken er hun voortbestaan aan.
In de herfst staan er honderden zwammen op de oude takken en stronken, het getimmer van verschillende spechtensoorten, waaronder de Zwarte Specht, galmt het hele jaar door het gebied.

In het Molenbroek worden enkele oude hooilanden jaarlijks gefaseerd gemaaid, om verruiging van de vegetatie te verhinderen.
Het maaisel wordt verwijderd van de hooilanden om de bodem niet verder te verrijken en zodoende de biodiversiteit te verhogen.
Het gevoerde beheer resulteert in het herstel van deze hooilanden waarin een grote waaier aan soorten een thuishaven vindt. Van het voorjaar tot de eerste vorst staan deze hooilanden in bloei.
We treffen er een rijk assortiment moerasplanten aan zoals verschillende soorten zeggen, alsook tientallen soorten rijkelijk bloeiende planten, zoals het bij kneuzing sterk aromatische Watermunt en de fraaie Echte koekoeksbloem.
Naast het knuppelpad dat toegankelijk is voor wandelaars, vinden we typerende ruigtekruiden zoals Moesdistel en de pluimbloemige Moerasspirea.
Reeën vinden in de dichte struwelen een veilig onderkomen en vogelsoorten zoals de Bosrietzanger nestelen jaarlijks in het Molenbroek.

Heel wat aanwezige soorten zijn indicatoren van goed ontwikkelde moerassen, steeds zeldzamer wordende biotopen in het gedraineerde landschap.
Het spreekt voor zich dat deze natte omgeving gevoelig is voor betreding. Niet alle paden zijn toegankelijk voor het publiek. Ieder jaar worden hier wel begeleide wandelingen georganiseerd om de natuurpracht te tonen aan het grote publiek.

De Spicht


De eigenlijke Spicht bevindt zich enkele honderden meters stroomafwaarts langs beide oevers van de Molenbeek. Meteen valt het uitgestrekte rietveld op, een ideale leefomgeving voor tal van vogelsoorten, die in en rond het riet leven, zoals de schuwe Waterral, Rietgors, Blauwborst en de Cetti's zanger.
Slechts af en toe kan een aandachtig waarnemer een glimp opvangen van deze verscholen wereld.
Deze vogels verraden hun aanwezigheid doorgaans eerder door hun vocale talenten.
Aangrenzend aan het rietveld bevindt er zich ook een door ijzerrijk kwelwater gevoede poel, waar watervogels, kikkers, padden en salamanders voedsel zoeken en zich voortplanten.

De voorjaarstrek van de amfibieën wordt hier al jarenlang minutieus handmatig geteld door vrijwilligers.De telgegevens zijn vrij te raadplegen op de website van Hyla.
Naast het rietveld zijn ook de imposante bultenvormende pluimzeggen, kenmerkende landschapselementen van de Spicht.
Ook hier vinden we percelen met kletsnat, ontoegankelijk bosgebied en zeggenvegetaties. Honderden soorten insecten en weekdieren, waaronder de Europees zeldzame Zeggekorfslak kruipen, vliegen of springen hier rond.
Er loopt een voor wandelaars toegankelijk pad door de Spicht, laarzen zijn hier meestal geen overbodige luxe.

Het Goorbroek

Het Goorbroek is een uniek complex van droge en natte graslanden gelegen op een heuvel aan de Wauwerdries.
Het grillige reliëf van de beheerde graslanden bestaat uit drogere bulten, geulen waar het kwelwater aan de oppervlakte komt en aangrenzende moerassige stroken, die een hangveen vormen. De omzoming van het Goorbroek bestaat uit bossen en een aangeplante inheemse sleedoornhaag die als natuurlijke buffer dienst doet, om insijpeling van meststoffen te voorkomen.

De gevarieerde flora is opmerkelijk voor zo'n klein gebied en een resultaat van het reliëf en bodemfactoren zoals kwel.
Ook hier vinden we kletsnat, onbegaanbaar bosgebied en zelfs een uniek stukje hangveen.
Op andere plaatsen van het Goorbroek, gaat een zee van zeggen over in een zeer diverse mengeling van ruigtekruiden en typische planten van natte graslanden.
Op de drogere bulten is de florarijkdom minder uitbundig, maar wordt door gericht maaibeheer en nabegrazing beoogt een veelzijdigere vegetatie te bekomen. Ook opmerkelijke graslandpaddenstoelen uit de wasplatenfamilie groeien in het Goorbroek.

Door het grote scala aan bloemen en het bijzondere reliëf komen hier mede door het rijke insectenleven ook reptielen voor. Op zonnige plekken baden Hazelworm en Levendbarende hagedis in de zon voor ze op jacht gaan naar insecten.
Dit kleinere, kwetsbare natuurgebied is niet vrij toegankelijk en wordt gefaseerd gemaaid en nabegraasd door de koeien en schapen van een lokale landbouwer.

Waarnemingen uit de Spicht kunnen hier geraadpleegd worden.

Contact conservator: Benny L'Homme: 0486 020 627 of via mail
of co-conservator: Kevin Eulaerts: via mail
of co-conservator: Bert Derveaux via mail